ระบบเงินกู้และค้ำประกัน(ระบบสินเชื่อ)

 1. คำอธิบายภาพรวมของระบบ   

        ระบบเงินกู้และค้ำประกันเป็นระบบที่เกี่ยวกับการกู้เงินที่สมาชิกขอกู้จาก สหกรณ์ เงินกู้มี 3 ประเภทหลักคือ เงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ และเงินกู้ฉุกเฉิน แต่ละประเภทอาจมีการจำแนกเป็นประเภทย่อยต่อไปอีก เงินกู้แต่ละประเภท แต่ละสัญญานั้นต้องมีการค้ำประกันเงินกู้ (ยกเว้นประเภทเงินกู้ฉุกเฉิน) การค้ำประกันมีหลายกรณี เช่น ใช้หุ้นค้ำ ใช้บุคคลค้ำ หรือใช้หลักทรัพย์อื่นค้ำ และมีเงื่อนไขปลีกย่อยอีกหลายอย่าง

        โปรแกรมระบบเงินกู้รองรับงานในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการขอกู้ (รับคำขอกู้ ตรวจสอบสิทธิ์การกู้ ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ค้ำประกัน) กระบวนการอนุมัติ กระบวนการออกสัญญาเงินกู้/สัญญาค้ำประกัน กระบวนการจ่ายเงินกู้ และกระบวนการรับชำระเงินกู้เป็นรายงวด/ชำระพิเศษ(รายละเอียดของระบบประมวลผล และจัดเก็บ) ในแต่ละกระบวนการจะมีการเชื่อมโยงกับระบบอื่นที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ เช่น ระบบทะเบียนสมาชิก ระบบทุนเรือนหุ้น ระบบเงินฝาก ระบบการเงิน ระบบบัญชี ระบบประมวลผลและจัดเก็บ เป็นต้น

         รายงานผลข้อมูล รวมถึงเอกสาร ใบสำคัญ ใบเสร็จรับเงิน ใบรับเงินและเอกสารในรูปแบบอื่น สามารถกำหนดใช้ตามรูปแบบมาตรฐานของทางการ(เช่นของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์) หรือกำหนดเป็นรูปแบบเฉพาะของสหกรณ์ได้ รายงานผลข้อมูลฯ เหล่านี้สามารถแสดงผลทางหน้าจอ และพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ได้ ตลอดจนสามารถจัดเก็บไว้เป็นแฟ้มข้อมูล (Print Files) ไว้ในเครื่อง ที่สามารถเรียกมาดูย้อยหลังได้

   2.คุณลักษณะที่สำคัญของระบบ

  หมายเหตุ ระบบเงินกู้ หรือระบบสินเชื่อ เป็นระบบที่มักต้องมีการปรับเปลี่ยน (Customization) มากที่สุด เนื่องจากแต่ละสหกรณ์สามารถกำหนดหลักเกณฑ์/เงื่อนไขเกี่ยวกับเงินกู้เป็นของ ตนเองได้อย่างค่อนข้างเป็นอิสระ  ซึ่งอาจจะระบุไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือมติที่ประชุมกรรมการสหกรณ์

           รายละเอียดที่นำเสนอในที่นี้จะแยกตามประเภทเงินกู้ และเสนอเฉพาะรายการที่สำคัญเท่านั้น

 2.1 เงินกู้สามัญ

 (1) เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การกู้

 • วงเงินกู้ กำหนดได้จากเงื่อนไขของระยะเวลาการเป็นสมาชิก อัตราเงินเดือน ทุนเรือนหุ้น และประเภท/กลุ่มของสมาชิก
 • จำนวนงวดชำระหนี้ กำหนดจำนวนงวดสูงสุด ทั้งกรณีกรณีส่งชำระแบบปกติและแบบขอผ่อนผัน
 • อัตราดอกเบี้ย สามารถกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ได้มากกว่า 1 อัตรา
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ล่วงหน้าได้
 • แยกตามประเภทเงินกู้
 • การคำนวณดอกเบี้ย สามารถกำหนด
 • รูปแบบการคำนวณดอกเบี้ย
 • วิธีการนับวัน(ที่เริ่ม/สิ้นสุด)ในการคิดดอกเบี้ย
 • การนับจำนวนวัน(ในรอบปี)ที่ใช้คำนวณดอกเบี้ย (365, 366, วันตามปีปฏิทิน)
 • วิธีการปัดเศษดอกเบี้ย
 • การค้ำประกัน สามารถกำหนดได้ทั้งการใช้บุคคลค้ำประกัน หรือใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยปกติใช้บุคคลค้ำประกัน ซึ่งสามารถกำหนด
 • ประเภทสมาชิกที่ค้ำประกันได้
 • จำนวนบุคคลค้ำประกันต่ำสุด (คน)
 • จำนวนสัญญาสูงสุดที่ค้ำประกันได้
 • เงื่อนไขที่เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
 • เงื่อนไขเกี่ยวกับภาระการรับชำระหนี้แทนในฐานะผู้ค้ำประกัน

 (2) การตรวจสอบสิทธิ์การกู้ และสิทธิของผู้ค้ำ จากคำขอกู้

 • ตรวจสอบกรณีว่างดให้กู้หรือไม่
 • แสดงรายละเอียดสัญญาเดิมที่สมาชิกมีอยู่ (ถ้ามี)
 • ตรวจสอบสิทธิ์การกู้ตามหลักเกณฑ์
 • ตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ค้ำที่ระบุ สามารถค้ำได้หรือไม่

(3) การบันทึก/แก้ไขคำขอกู้

 • บันทึกเลขลำดับคำขอกู้โดยอัตโนมัติ หรือกำหนดเองได้
 • บันทึกการหักกลบหนี้เก่า และคำนวณยอดที่ได้รับ
 • ออกใบแสดงการหักชำระสัญญาเงินกู้เดิม
 • บันทึกการส่งคืนใบคำขอกู้และเอกสารประกอบคำขอกู้ที่ไม่สมบูรณ์
 • ออกใบรายละเอียดงวดชำระพร้อมดอกเบี้ย
 • ออกสัญญากู้เงิน
 • ออกสัญญาค้ำประกัน

 (4) ตารางการผ่อนชำระหนี้ สามารถแสดงหรือพิมพ์ตารางการผ่อนชำระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย

 (5) การอนุมัติ

 • สามารถอนุมัติผลการกู้ได้ผ่านทางหน้าจอของผู้มีอำนาจอนุมัติ
 • จัดลำดับการอนุมัติได้ตามลำดับชั้นของอำนาจ
 • จัดเก็บวัน เวลา และผู้ที่อนุมัติไว้ในฐานข้อมูลเมื่อมีการบันทึกผลการอนุมัติ

(6) รายงานต่างๆ

รายงานประจำวัน

 • รายงานรายละเอียดคำขอกู้
 • รายงานสรุปยอดคำขอกู้
 • รายงานรายละเอียดการอนุมัติและจ่ายเงินกู้
 • รายงานสรุปยอดอนุมัติและจ่ายเงินกู้
 • รายงานส่งคืนคำขอกู้ที่ไม่สมบูรณ์

รายงานประจำเดือน

 • รายงานลูกหนี้เงินกู้ (จัดเก็บรายเดือน)
 • รายงานลูกหนี้เงินกู้คงเหลือ
 • รายงานรายการที่ค้างชำระ

2.2 เงินกู้พิเศษ

(1) เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การกู้

 • ประเภทเงินกู้พิเศษ   ได้แก่
 • กู้เพื่อซื้อบ้าน/ที่ดิน
 • กู้เพื่อซื้อยานพาหนะ
 • กู้เพื่อการศึกษาบุตร
 • กู้เพื่อซื้ออาวุธปืน
 • วงเงินกู้ กำหนดได้จากเงื่อนไขของระยะเวลาการเป็นสมาชิก อัตราเงินเดือน ทุนเรือนหุ้น หลักทรัพย์และยอดเงินฝากกับสหกรณ์
 • จำนวนงวดชำระหนี้ กำหนดจำนวนงวดสูงสุดได้
 • อัตราดอกเบี้ย สามารถกำหนด
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ได้มากกว่า 1 อัตรา
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ล่วงหน้าได้
  • แยกตามประเภทเงินกู้
 • การคำนวณดอกเบี้ย สามารถกำหนด
 • รูปแบบการคำนวณดอกเบี้ย
 • วิธีการนับวัน(ที่เริ่ม/สิ้นสุด)ในการคิดดอกเบี้ย
 • การนับจำนวนวัน(ในรอบปี)ที่ใช้คำนวณดอกเบี้ย (365, 366, วันตามปีปฏิทิน)
 • วิธีการปัดเศษดอกเบี้ย
 • การค้ำประกัน สามารถกำหนดได้ทั้ง
 • ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • ใช้ค่าหุ้นค้ำประกัน
 • ใช้เงินฝากค้ำประกัน
 • ใช้บุคคลค้ำประกัน

(2) การตรวจสอบสิทธิ์การกู้ การตรวจสอบสิทธิ์การกู้ และการค้ำประกัน

 • ตรวจสอบกรณีว่างดให้กู้หรือไม่
 • แสดงรายละเอียดสัญญาเดิมที่สมาชิกมีอยู่ (ถ้ามี)
 • ตรวจสอบสิทธิ์การกู้ และการค้ำประกัน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(3) การบันทึก/แก้ไขคำขอกู้

 • บันทึกเลขลำดับคำขอกู้โดยอัตโนมัติ หรือกำหนดเองได้
 • บันทึกการหักกลบหนี้เก่า และคำนวณยอดที่ได้รับ
 • ออกใบแสดงการหักชำระสัญญาเงินกู้เดิม
 • บันทึกการส่งคืนใบคำขอกู้และเอกสารประกอบคำขอกู้ที่ไม่สมบูรณ์
 • ออกใบรายละเอียดงวดชำระพร้อมดอกเบี้ย
 • ออกสัญญากู้เงิน
 • ออกสัญญาค้ำประกัน

(4) ตารางการผ่อนชำระหนี้ สามารถแสดงหรือพิมพ์ตารางการผ่อนชำระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย

(5) การอนุมัติ

 • สามารถอนุมัติผลการกู้ได้ผ่านทางหน้าจอของผู้มีอำนาจอนุมัติ
 • จัดลำดับการอนุมัติได้ตามลำดับชั้นของอำนาจ
 • จัดเก็บวัน เวลา และผู้ที่อนุมัติไว้ในฐานข้อมูลเมื่อมีการบันทึกผลการอนุมัติ

(6) รายงานต่างๆ

รายงานประจำวัน

 • รายงานรายละเอียดคำขอกู้
 • รายงานสรุปยอดคำขอกู้
 • รายงานรายละเอียดการอนุมัติและจ่ายเงินกู้
 • รายงานสรุปยอดอนุมัติและจ่ายเงินกู้
 • รายงานส่งคืนคำขอกู้ที่ไม่สมบูรณ์

รายงานประจำเดือน

 • รายงานลูกหนี้เงินกู้ (จัดเก็บรายเดือน)
 • รายงานลูกหนี้เงินกู้คงเหลือ
 • รายงานรายการที่ค้างชำระ

(7) การออกหนังสือรับรองดอกเบี้ยเพื่อไปลดหย่อนภาษี (กรณีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)

 2.3 เงินกู้ฉุกเฉิน

(1) เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การกู้

 • ประเภทเงินกู้ฉุกเฉิน   ได้แก่
 • กู้เงินกู้ฉุกเฉินสด
 • เงินกู้ฉุกเฉินหักโอน (รายเดือน,รายปี)
 • เงินกู้ฉุกเฉินหักโอนเอง
 • วงเงินกู้ กำหนดได้จากเงื่อนไขของระยะเวลาการเป็นสมาชิก อัตราเงินเดือน ทุนเรือนหุ้น
 • จำนวนงวดชำระหนี้ กำหนดจำนวนงวดสูงสุดได้
 • อัตราดอกเบี้ย สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ล่วงหน้าได้
 • การคำนวณดอกเบี้ย สามารถกำหนด
 • รูปแบบการคำนวณดอกเบี้ย
 • วิธีการนับวัน(ที่เริ่ม/สิ้นสุด)ในการคิดดอกเบี้ย
 • การนับจำนวนวัน(ในรอบปี)ที่ใช้คำนวณดอกเบี้ย (365, 366, วันตามปีปฏิทิน)
 • วิธีการปัดเศษดอกเบี้ย

(2) การตรวจสอบสิทธิ์การกู้

 • ตรวจสอบกรณีว่างดให้กู้หรือไม่
 • แสดงรายละเอียดสัญญาเดิมที่สมาชิกมีอยู่ (ถ้ามี)
 • ตรวจสอบสิทธิ์การกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(3) การบันทึก/แก้ไขคำขอกู้

 • บันทึกเลขลำดับคำขอกู้โดยอัตโนมัติ หรือกำหนดเองได้
 • บันทึกการหักกลบหนี้เก่า และคำนวณยอดที่ได้รับ
 • ออกใบแสดงการหักชำระสัญญาเงินกู้เดิม
 • บันทึกการส่งคืนใบคำขอกู้และเอกสารประกอบคำขอกู้ที่ไม่สมบูรณ์
 • ออกใบรายละเอียดงวดชำระพร้อมดอกเบี้ย
 • ออกสัญญากู้เงิน

(4) ตารางการผ่อนชำระหนี้ สามารถแสดงหรือพิมพ์ตารางการผ่อนชำระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย

(5) การอนุมัติ

 • สามารถอนุมัติผลการกู้ได้ผ่านทางหน้าจอของผู้มีอำนาจอนุมัติ
 • จัดลำดับการอนุมัติได้ตามลำดับชั้นของอำนาจ
 • จัดเก็บวัน เวลา และผู้ที่อนุมัติไว้ในฐานข้อมูลเมื่อมีการบันทึกผลการอนุมัติ

(6) รายงานต่างๆ

รายงานประจำวัน

 • รายงานคำขอกู้เงินฉุกเฉินทุกประเภทแยกตามเงื่อนไข
 • รายงานรายละเอียดการจ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน
 • รายงานสรุปยอดการจ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน
 • รายงานรายละเอียดการอนุมัติและจ่ายเงินกู้
 • รายงานสรุปยอดอนุมัติและจ่ายเงินกู้
 • รายงานส่งคืนคำขอกู้ที่ไม่สมบูรณ์

รายงานประจำเดือน

 • รายงานลูกหนี้เงินกู้ (จัดเก็บรายเดือน)
 • รายงานลูกหนี้เงินกู้คงเหลือ
 • รายงานรายการที่ค้างชำระ

 

 

นวัตกรรมใหม่ไอที สำหรับสหกรณ์

Web Application ระบบงานสหกรณ์

isc contract02