ระบบทะเบียนหุ้น

คุณลักษณะที่สำคัญ (featured Functions)

การกำหนดค่าคงที่ สำหรับควบคุมการทำงานของระบบ เช่น

 • ค่าหุ้นต่อหน่วย (บาท/หุ้น)
 • ค่าหุ้นแรกเข้าขั้นต่ำ
 • จำนวนเงินซื้อหุ้นเพิ่มสูงสุดต่อครั้ง
 • เกณฑ์ค่าหุ้นรายเดือน ขั้นต่ำ-ขั้นสูง อิงตามอัตราเงินเดือน
 • ข้อกำหนดเงื่อนไขการผิดนัดส่งค่าหุ้นรายเดือน
 • ข้อกำหนดเงื่อนไขการงดส่งค่าหุ้น

การตรวจสอบ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลค่าหุ้นรายเดือนให้สอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

การตรวจสอบและแสดงข้อมูลหุ้น

 • หุ้นชำระเมื่อแรกเข้า
 • หุ้นชำระรายเดือน
 • หุ้นสะสม
 • หุ้นรอเรียกเก็บ
 • หุ้นรอจ่ายคืน
 • ข้อมูลการส่งค่าหุ้นในแต่ละปี  โดยสามารถดูข้อมูลปีบัญชีย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • ข้อมูลหุ้นของสมาชิกที่พ้นสภาพการเป็นสมาชิกแล้ว

การพิมพ์รายงานข้อมูลหุ้น

 • รายงานทะเบียนหุ้น สามารถจำแนกและจัดเรียงตามกรณีต่างๆ
 • รายงานสรุปค่าหุ้นรายเดือน  แยกตามประเภทสมาชิก และรวมทุกประเภท
 • รายงานรายละเอียดการส่งค่าหุ้น (รายบุคคล) เรียงตามปีบัญชี
 • รายงานสถานส่งค่าหุ้นรายเดือน ณ วันที่กำหนด

การถอน-โอนหุ้น

 • บันทึกและตรวจสอบการขอถอนหุ้น-โอนหุ้น ตามหลักเกณฑ์ของสหกรณ์
 • รายงานการขอถอน-โอนหุ้น

นวัตกรรมใหม่ไอที สำหรับสหกรณ์

Web Application ระบบงานสหกรณ์

isc contract02