ระบบประมวลผลและการจัดเก็บ

 1. คำอธิบายภาพรวมของระบบ

       ระบบประมวลผลและจัดเก็บเป็นระบบที่ใช้กับการประมวลผลข้อมูล (Data Processing) จากผลการดำเนินงานในรอบวัน และในรอบเดือน ข้อมูลหลักคือข้อมูลที่เกี่ยวกับเงินกู้ และข้อมูลหุ้น ฟั่งชั่นการทำงานหลักของระบบนี้เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บเงินจากสมาชิกเป็น รายเดือน ทั้งนี้เนื่องจากการเก็บเงินจากสมาชิกเพื่อชำระเงินกู้และชำระค่าหุ้นนั้นจะ หักเก็บ ณ ที่จ่ายของหน่วยต้นสังกัดของสมาชิก ซึ่งปกติก็จะหักเก็บเดือนละครั้ง สมาชิกแต่ละคนจะถูกหักเก็บค่าอะไร เป็นเงินเท่าไร สหกรณ์จะต้องส่งข้อมูลให้หน่วยต้นสังกัดใช้ในการหักเงินจากเงินเดือน

        ในแต่ละเดือนจะมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสมาชิก ซึ่งถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบอื่นก็จะมีการดำเนิน การ(บันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูล)อยู่ในระบบนั้นๆ แต่ถ้าไม่มีเกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบใดก็จะนำมาผนวกไว้เพิ่มเติมในระบบนี้ เพื่อให้การดำเนินการต่างๆของสหกรณ์มีความครบถ้วนสมบูรณ์

        ผลลัพธ์สำคัญจากการทำงานของระบบนี้คือการได้รายละเอียดข้อมูลที่ต้องใช้ใน การหักเก็บรายเดือน ทำการจัดเก็บและปรับปรุงฐานข้อมูลจากผลการเปลี่ยนแปลง จัดทำรายงานรายละเอียดข้อมูลการจัดเก็บ รายงานยอดคงเหลือ พิมพ์ใบเสร็จรับเงินตามรายละเอียดที่มีการหักเก็บส่งให้สมาชิก รายงานสรุปยอดข้อมูลกรณีต่างๆ รายงานข้อมูลเชิงสถิติ และการถ่ายโอน(Export)ข้อมูลรายการหักเงินประจำเดือนลงไฟล์ข้อมูลตามรูปแบบ ที่สหกรณ์กำหนด  เพื่อส่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง

  2. คุณลักษณะที่สำคัญของระบบ

 2.1. การกำหนดค่าเริ่มต้น/ค่าคงที่ และเงื่อนไข สำหรับควบคุมการทำงานของระบบ

ข้อกำหนดค่าคงที่ที่เกี่ยวข้อง     ได้แก่

 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
 • เงื่อนไขการงดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินกู้ทุกประเภท ทุกกรณี
 • หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณดอกเบี้ย
 • เงื่อนไขการเคลียร์ภาระผู้ค้ำประกันออกได้

 2.2 การบันทึก/แก้ไขข้อมูลเปลี่ยนแปลง ได้แก่

 • อัตราการชำระหุ้นรายเดือน
 • การปรับเกี่ยวกับงวดชำระหนี้
 • รายการโอนหุ้นชำระหนี้
 • รายการค้างชำระหุ้น/หนี้
 • การยกเลิกหรืองดเก็บหนี้เฉพาะบางประเภท บางสัญญา
 • การโอนหนี้เก็บกับผู้ค้ำประกัน

 2.3  การบันทึก/แก้ไขกรณีพิเศษ เช่น

 • กรณีคืนใบเสร็จรับเงิน
 • กรณีการเพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยสะสม
 • กรณีแก้ไข/ยกเลิก สัญญาเงินกู้
 • กรณีการจัดเก็บไม่ได้ตามเกณฑ์ปกติ
 • กรณีรับโอนสมาชิกจากสหกรณ์อื่น
 • กรณีลาออกจากการเป็นสมาชิก หรือพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิก

 2.4 การประมวลผลประจำเดือนเพื่อการจัดเก็บรายเดือน

 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลและจัดเก็บ ได้แก่
  • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  • ค่าหุ้นรายเดือนเดือน
  • ค่าชำระเงินต้น/ดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท
  • ค่าเงินฝากสหกรณ์รายเดือน
  • ค่าเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก
  • ค่าเบี้ยประกันต่างๆ
  • เงินฌาปนกิจสงเคราะห์
  • เงินหักอื่น ๆ
 • กำหนดค่าควบคุม/ค่าตั้งต้น ตามเงื่อนไขในการประมวลผลประจำเดือน
 • การดำเนินการก่อนทำการประมวลผล (เช่นการสำรองข้อมูล)
 • การตรวจสอบเงื่อนไขที่ใช้ควบคุมการประมวลผล
 • ทำการประมวลผล (คำนวณ ปรับยอด สร้างและบันทึกข้อมูลประกอบ ปรับปรุงฐานข้อมูล)
 • การแสดงข้อมูลรายงานผลจากการประมวลผลข้อมูล
 • หากเกิดการผิดพลาดเกิดขึ้น หากจำเป็นก็สามารถย้อนสภาพ(Roll back)กลับไปสู่สภาพก่อนประมวลผลได้

 2.5  การจัดพิมพ์รายงานการจัดเก็บประจำเดือน

 • รายงานรายละเอียดข้อมูลการจัดเก็บเงินรายเดือน
 • รายงานทะเบียนสมาชิก ข้อมูลสำคัญ ข้อมูลหุ้น หนี้คงเหลือ
 • พิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากการหักเก็บรายเดือน
 • พิมพ์สลิปสรุปยอดตามรูปแบบของสหกรณ์ สำหรับปะหน้าเอกสารต่างๆ
 • พิมพ์รายการต่าง ๆ เกี่ยวกับกรณีสมาชิกค้างหน้าซองเงินเดือน

 2.6 การจัดพิมพ์รายงานกรณีพิเศษ

 • รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามหนี้
 • รายงานการถอนหุ้น (รวมโอนหุ้นชำระหนี้)
 • รายงานการย้ายสังกัด
 • รายงานการขอผ่อนผันหักเก็บรายเดือน
 • รายงานรายการที่ออกใบแจ้งหนี้
 • รายงานสมาชิกที่มีทุนเรือนหุ้นเป็นศูนย์และรับสภาพหนี้
 • รายงานใบนำส่งเงินสมาชิกที่เกษียณอายุ
 • รายงานการหักเงินสังกัดที่หักเงินผ่านธนาคาร
 • รายงานใบนำส่งเงินสมาชิกที่หักได้ไม่เต็มจำนวนหรือติดลบ

 2.7 การจัดพิมพ์รายงานอื่นๆ

 • รายงานรายชื่อสมาชิก แสดงข้อมูล ณ ปัจจุบัน
 • รายงานรายชื่อสมาชิกและเงินเดือนที่มีการปรับบัญชี(เงินเดือนเก่าและเงินเดือนใหม่)
 • จดหมายยืนยันการถือหุ้น - ลูกหนี้ (Confirm Letter)
 • พิมพ์รายชื่อสมาชิก (Label) จ่าหน้าถึงสมาชิก
 • รายงานรายชื่อสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่
 • รายงานสมาชิกที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง
 • การพิมพ์จ่าหน้าซอง - สังกัด (Label) - รหัสไปรษณีย์
 • การพิมพ์จ่าหน้าซอง - ที่อยู่ (Label) - รหัสไปรษณีย์
 • รายงานบัญชีข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ส่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 2.8 รายงานข้อมูลและสถิติ

 • สถิติข้อมูลสมาชิก
 • สถิติข้อมูลทุนเรือนหุ้น
 • สถิติข้อมูลเงินกู้
 • สถิติข้อมูลเงินฝาก

2.9 การเชื่อมโยงกับระบบอื่น

 • เชื่อมโยงเพื่อผ่านรายการทางการเงินไปยังระบบการเงิน และระบบบัญชี
 • เชื่อมโยงกับระบบทุนเรือนหุ้น ระบบเงินกู้และค้ำประกันเพื่อปรับเก็บรายละเอียดและปรับยอดคงเหลือ
 • เชื่อมโยงกับระบบเงินฝาก และระบบอื่น กรณีที่ระบบนั้นๆมีการเก็บเงินรายเดือนด้วย

 2.10 สามารถถ่ายโอน(Export)ข้อมูลรายการหักเงินประจำเดือนลงไฟล์ข้อมูลตามรูปแบบ ที่สหกรณ์กำหนด  เพื่อส่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยต้นสังกัดธนาคารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

นวัตกรรมใหม่ไอที สำหรับสหกรณ์

Web Application ระบบงานสหกรณ์

isc contract02