isc contract03

     สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรม ATM Online ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับระบบ ATM ของธนาคารพาณิชย์ หรือระบบ ATM ที่เป็นของสหกรณ์เอง ระบบนี้จะช่วยบริการสมาชิกให้สามารถทำธุรกรรมผ่านตู้ ATM ได้ เพื่อความสะดวกแก่สมาชิกโดยไม่ต้องไปใช้บริการผ่านเคาน์เตอร์หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อีกด้วย

รายชื่อลูกค้าสหกรณ์ที่ใช้ระบบ ATM Online

      ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์  2563

 1. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด    - Diebold Direct ATM Online
 2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทยฮอนด้า จำกัด       - ธ.กรุงศรี Online
 3. สหกรณ์ออมทรัพย์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำกัด   - ธ.กรุงไทย Online
 4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด    - ธ.กรุงไทย Online
 5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด       - ธ.กรุงไทย Online
 6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด      - ธ.กรุงไทย Online
 7. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด   - ธ.กรุงไทย Online
 8. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด    - ธ.กรุงไทย Online
 9. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด     - ธ.กรุงไทย Online
 10. สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการ จำกัด   - ธ.กรุงไทย Online
 11. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด      - ธ.กรุงไทย Online
 12. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด    - ธ.กรุงไทย Online
 13. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด      - ธ.กรุงไทย Online
 14. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด     - ธ.กรุงไทย Online
 15. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด        - ธ.กรุงไทย Online
 16. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด         - ธ.กรุงไทย Online
 17. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด    - ธ.กรุงไทย Online

isocare slide204 x1

isocare slide108