isc contract03

โปรแกรม iMember Mobile Application เป็นโปรแกรม (หรือ App) ที่ใช้งานได้บนโทรศัพท์มือถือ หรือแทปเล็ต ทั้งระบบ IOS และ Android  โปรแกรมระบบนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกทั้งการตรวจสอบข้อมูล(ของตนเอง) การทำธุรกรรม การแจ้งเตือน รวมถึงแสดงข้อมูลใบเสร็จออนไลน์ การใช้ระบบนี้ช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่และลดค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ได้อีกด้วย

รายชื่อลูกค้าที่ใช้ระบบ iMember Mobile Application

      ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม  2565

  1. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด
  2. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด
  3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทยฮอนด้า จำกัด
  4. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
  5. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก จำกัด
  6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด
  7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด
  8. สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จำกัด
  9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด
  10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด
  11. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
  12. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
  13. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
  14. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด
  15. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
  16. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
  17. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
  18. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
  19. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
  20. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
  21. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 
  22. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด 
  23. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด
  24. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด
  25. สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด
  26. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจอุตรดิตถ์ จำกัด
  27. สหกรณ์ออมทรัพย์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำกัด
  28. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด
  29. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด
  30. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
  31. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
  32. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด
  33. สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. จำกัด
  34. สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด
  35. สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด
  36. สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด

imember mobile